Pink Jasmine

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder;

  • Natuurvoedingsdeskundige:Jeannette (J.A.A.) Franken-Trienen, in het bezit van het CIVAS diploma Natuurvoedingsadviseur, zelfstandig praktiserend onder de handelsnaam Pink Jasmine LDA, gevestigd te Vinhó – Portugal. Een LDA is dezelfde bedrijfsvorm als een BV.
  • Cliënt:de persoon aan wie door de natuurvoedingsdeskundige advies en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger.
  • Opdrachtgever:bedrijf of groep voor wie de natuurvoedingsdeskundige opdrachten en/of werkzaamheden uitvoert met betrekking tot voedingsadviezen en coaching.
  • Arts:de huisarts of specialist door wie de cliënt naar de voedingsdeskundige is verwezen of wordt verwezen.

Artikel 2: Overeenkomst

  • De natuurvoedingsdeskundige doet op basis van een (online) intake en een (online) eetdagboek de cliënt een aanbod tot begeleiding in een persoonlijk plan. De algemene voorwaarden maken deel uit van de overeenkomst. De overeenkomst komt tot stand wanneer de cliënt het aanbod aanvaardt. Voor opdrachtgevers gelden afzonderlijke afspraken.
  • De overeenkomst wordt in eerste instantie aangegaan voor 12 weken. Losse consulten zijn ook mogelijk. Voor opdrachtgevers is elke overeenkomst maatwerk.

Artikel 3: Tarieven

Vooraf van de begeleiding wordt cliënt op de hoogte gesteld van de tarieven. De tarieven zijn inclusief 23% BTW of andere wettelijke heffingen indien deze berekend zouden moeten worden.

Het 12-weken programma kost all-in € 275. Een los online consult kost € 30 per uur. Eventuele reis- en verblijfkosten worden vooraf afgestemd. Natuurvoedingsdeskundig advies wordt niet vergoed door de zorgverzekeraars.

Artikel 4: Betaling

Betaling dient bij aanvang van begeleiding te zijn voldaan. Bij uitzondering worden afwijkende betalingstermijnen overeengekomen.

Artikel 5: Verhindering

Indien cliënt het programma tijdelijk wil onderbreken, dient cliënt de natuurvoedingsdeskundige hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Andersom zal de natuurvoedingsdeskundige de cliënt ook zo snel mogelijk op de hoogte stellen bij verhindering.

Artikel 6: Privacybeleid

Gegevens van cliënt worden nooit zonder toestemming van cliënt aan derden overhandigd. In het privacybeleid van Pink Jasmine kun je lezen hoe je gegevens worden verwerkt en hoe je privacy wordt beheerd.

Artikel 7: Klachten

Indien cliënt een klacht heeft wordt deze in eerste instantie met natuurvoedingsdeskundige besproken en indien mogelijk onderling opgelost. Indien partijen er niet samen uitkomen kan een klacht worden ingediend conform het privacybeleid.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

De natuurvoedingsdeskundige kan geen diagnoses stellen en zal bij twijfel of vermoeden van een medische aandoening de cliënt doorverwijzen naar een arts. Het blijft echter de verantwoordelijkheid van de cliënt om hiervoor zorg te dragen. Het natuurvoedingsadvies en/of de begeleiding is resultaat- en doelgericht zonder dat resultaat te garanderen valt.

De natuurvoedingsdeskundige sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade, letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de cliënt van de verstrekte voedingsadviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de natuurvoedingsdeskundige. Informatie welke van belang kan zijn voor een adequate behandeling dient te worden gemeld. De natuurvoedingsdeskundige is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend of verzwegen gezondheidsaspect.

Artikel 9: Disclaimer

De informatie op de website en social media is met grote zorgvuldigheid samengesteld. De natuurvoedingsdeskundige kan niet garanderen dat de informatie ten alle tijden volledig en juist is. De informatie is algemeen informatief en kan niet worden aangemerkt als een advies voor een concreet persoon. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de website of social media aangeboden informatie. Pink Jasmine sluit daarvoor elke aansprakelijkheid uit. Pink Jasmine algemene voorwaarden